گپ و گفت دیوید بکام با دختر امیر قطر روی سکوهای بازی ایران و قطر