نمایی دیگر از درگیری مهدی طارمی با قطری‌ها بعد از سوت پایان بازی