لحظه درگیریِ طارمی با هواداران قطری‌ بعد از سوت پایان بازی / فیلم