نظر علیرضا فغانی در مورد سرنگونی طارمی پیش از گل اول قطر