فیلم/کاخ جشنواره فیلم فجر پس از گل سردار به قطر ترکید