ببینید | نورپردازی دیدنی در ورزشگاه الثمامه قبل از شروع بازی ایران و قطر