تولید 16 میلیون دوز واکسن "پاستوکووک"/ آمادگی برای تولید واکسن‌های "پنوموکوک" و "روتاویروس"