ارائه شماره ملی برای دارندگان شناسنامه های قدیمی در روز اخذ رای الزامی است