سیر تا پیاز یارانه جدید دولت / روش دریافت یارانه تشویقی/ این یارانه برای کدام کالاها قابل استفاده است؟