قیمت پسته تغییر کرد / آخرین قیمت مغز گردو در بازار