حضور بیش از 300 هزار بسیجی در مسابقات ورزشی جام فجر