علی پروین: قهرمانی با شاگردم لذتش چندبرابر است | طارمی آنجا چه کار می‌کرد؟