همکاری نظامی محور مذاکرات نخست وزیر لیبی با وزیر دفاع عربستان