ببینید | پیام اختصاصی علیرضا بیرانوند برای مردم ایران پیش از جدال فردا برابر ژاپن