ابراهیمی: بازی سختی با سوریه داشتیم اما بخیر گذشت/ پیش‌بینی این شرایط را نمی‌کردیم