واکنش جالب هکتور کوپر به شکست سوریه مقابل ایران ۱۰نفره