مردم را در سیاست و اقتصاد به حساب بیاوریم/ میراث امام (ره) زندگی ضد استکباری بود