هشدار فعالان حوزه فناوران رایانه تهران نسبت به آشفتگی بازار آی تی