صنعا: هرگونه ماجراجویی آمریکا محکوم به شکست است/ پیام آمریکا از طریق عمان به یمن