نمایندگی ایران : هر حمله ای به ایران با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد