رسانه قطری: رویکرد سوریه در بازی با ایران دفاعی خواهد بود