سریال 10 قسمتی آبستراکسیون در شورای شهر اهواز؛حکم غایبان چیست ؟