سارق حرفه‌ای: لباس پلیس می‌پوشیدم تا راحت سرقت کنم