نشست کنفرانس خلع سلاح، صحنه رویارویی حامیان فلسطین با رژیم صهیونیستی