کشف بیش از 100 میلیارد تومان اموال مسروقه با دستگیری 63 سارق در پایتخت