مصرف کنندگان این غذای فریزری به مرگ خاموش دچار می شوند / انتشار برای اولین بار