خط و نشان علیرضا جهانبخش قبل از بازی ایران و سوریه