تجاوز اشغالگران به اطراف بیمارستان خان‌یونس/ ترور سه جوان فلسطینی در تخت بیمارستان