خروجی جلسه فوری کاخ سفید درباره حمله به نظامیان آمریکایی چه بود؟