صدوشانزدهمین روز «طوفان الاقصی»|تجاوز اشغالگران به اطراف بیمارستان خان‌یونس/ مقاومت: بدون توقف تجاوزات اسرائیل مبادله اسیران ممکن نیست