یک شهر جدید در کشور ایجاد شد | دستور مهم وزیر کشور به یک استاندار