حمایت مجری معروف عراقی از تصمیم فغانی؛ برای تصمیم داور ایرانی مدرک جدید پیدا شد +ویدیو