قانونگذار آمریکایی: کشته شدن نظامیان ما مایه شرم است