وکیل نتانیاهو در پرونده فساد از مقام خود استعفا کرد