فاجعه یا پایان خوش در پرسپولیس! | نیمه تلخ و شیرین بزرگ‌ترین ریسک درویش