رشیدی: طرح شفایت قوای 3 گانه به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد