نمایندگی ایران در سازمان ملل: هیچ ارتباطی با حملات علیه نیروهای آمریکایی نداریم