جزئیات تلفات نظامیان آمریکایی در اردن از سوی سنتکام اعلام شد