انگلیس حمله به نظامیان آمریکایی در اردن را محکوم کرد