نمایندگی ایران در سازمان ملل: ایران هیچ ارتباطی با حملات در اردن ندارد