به سرش ترکش خورد و شهید شد /نیامده‌ام جبهه که بخورم و بخوابم!