فوری | اردن تکذیب کرد | حمله به نظامیان آمریکایی در خاک این کشور نبوده است