بیانیه پنتاگون به تلفات بی سابقه نظامیان آمریکایی در حمله «برج ۲۲»