کاهش 6 میلیارد و 400 میلیونی از تعهدات پرسپولیس با خروج 4 نفر و اضافه شدن 2 بازیکن