به ما گفتند پول نداریم اما سوپری محل ما با آن سریال ماشین خرید!