آخرین وضعیت تیم ملی قبل بازی با سوریه | تمرین پشت درهای بسته