جزئیات آخرین جلسه دادگاه یوهان فلودروس؛ نماینده دادستان تقاضای اشد مجازات کرد