سپاه شناور خارجی قاچاقچی را با ۲ میلیون لیتر گازوئیل در خلیج فارس توقیف کرد