تعیین گروه‌های فرعی خون با این دستگاه ها در ۸ استان کشور