کنعانی: در آزمون غزه هیچ اعتباری برای نهادهای حقوق بشری غربی باقی نمانده است